Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Etikai kódex

Botanoo.com Etikai Kódex

Érvényes: 2011. szeptember 1-től

1. AZ ETIKAI KÓDEX ALAPJAI

 

1.1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA

A Botanoo.com Etikai Kódex és Irányelvek (továbbiakban: „Etikai Kódex") célja, hogy

egységes iránymutatást és szabályrendszert biztosítson az etikus üzletépítéshez, azonos

feltételeket nyújtva a Botanoo.com rendszert követő üzletépítőknek (továbbiakban:

"Üzletépítő"). Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a Botanoo.com stabil hosszú távú

fejlődéséhez.

 

1.2. AZ ETIKA KÓDEX ELFOGADÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Az Etikai Kódex elfogadásának és módosításának joga a mindenkori Botanoo.com

szervezet Vezetői Bizottság tagjait illeti. Esetleges változtatási javaslatát az Üzletépítő a

Vezetői Bizottságban résztvevő felsővonalának jelezheti a szponzorán keresztül.

Mind az elfogadáshoz, mind a módosításhoz 2/3-os szavazati többség szükséges. A

mindenkori Botanoo.com ügyvezető igazgatót vétójog illeti meg.

 

1.3. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA

Az Etikai Kódex hatálya kiterjed valamennyi regisztrált tag Üzletépítőre.

Az Etikai Kódex a kihirdetése napjától hatályos.

 

1.4. AZ ETIKAI KÓDEX KIHIRDETÉSE

Az Etikai Kódex kihirdetése a Botanoo.com kommunikációs csatornáin keresztül történik.

Minden olyan országban, ahol a Botanoo.com jelen van, az Etikai Kódex az ország

hivatalos nyelvén kerül a fentiek szerint kihirdetésre; mindazonáltal az angol verzió

minden országban érvényesnek tekintendő.

 

1.5. AZ ETIKAI KÓDEX MEGSZEGÉSE

Az Etikai Kódex megszegését az Üzletépítő köteles a Vezetői Bizottságban résztvevő

felsővonalának tudomására hozni a lehető legrészletesebb alátámasztással (pl. tanú,

egyéb tárgyi bizonyíték). Az Etikai Kódexet megszegését a Vezetői Bizottság vizsgálja ki,

és az Üzletépítőt esetlegesen sújtó szankcióról a Vezetői Bizottság mindenkori vezetői

döntenek. A Vezető Bizottságnak jogában áll az Etikai Kódexet megszegő Üzletépítő

pozícióját a Botanoo.com rendszerben felfüggeszteni vagy törölni.

 

2. AZ ÜZLETÉPÍTŐ EMBERI KAPCSOLATAI

 

2.1. ÜZLETTÁRSAK

Az Üzletépítő tisztelettel viseltetik a felsővonalába, csoportjába és testvérvonalai

bármelyikébe tartozó üzlettársai iránt. Úgy bánik üzlettársaival, ahogy szeretné, hogy vele

bánjanak.

Testvérvonalaival nem oszt meg az üzletére, stratégiájára, pontértékeire, üzleti életjeleire

vonatkozó információt és nem vesz részt ilyen tárgyú beszélgetésekben; felsővonala

üzlete felől sem érdeklődik. Az Üzletépítő saját csoportját építi, saját munkatársainak

segít.

Amennyiben nem frontján lévő alsóvonalával konzultál, az üzleti struktúrában köztük lévő

aktív üzlettársa(ka)t értesíti a konzultáción elhangzott lényegi információkról.

Az Üzletépítő más értékesítési rendszerekhez tartozó üzletépítőknek nem adhat ki

információt a Botanoo.com működésével kapcsolatban, különösen nem segédkezhet a

Botanoo.com-hoz hasonló rendszer kiépítésében bármely országban, kivéve, ha erre a

Botanoo.com mindenkori ügyvezető igazgatója írásban engedélyt ad. Ezen szabály

megszegése azonnali kizárást vonhat maga után.

 

2.2. ÜGYFELEKKEL, MUNKATÁRSAKKAL KIALAKÍTOTT VISZONY

Az Üzletépítő mindenkor korrekt módon tájékoztatja jelenlegi illetve leendő vásárlóit,

üzlettársait (továbbiakban: „Jelölt"), és nem állít valótlan tényeket, illetve nem fest irreális

képet sem az üzlettel, sem a Botanoo.com termékeivel kapcsolatban.

A Jelölttel hosszú távú kapcsolat kialakítására törekszik, nem pedig rövid távú önös

előnyök megszerzésére.

Az Üzletépítő megfelelő gondossággal kezeli Jelöltjei és munkatársai személyi adatait.

Az Üzletépítő tisztelettel viselkedik a Botanoo.com alkalmazottaival, kölcsönösen jó

kapcsolat kialakítását és fenntartását tartva szem előtt.

 

2.4. A TÁRSADALOM, ILLETVE A SZÉLESEBB KÖZÖSSÉG

Az üzlettárs betartja a hatályos jogszabályokat és általános társadalmi normákat.

Magatartásával jó példát mutat környezetében, és erősíti a Botanoo.com jó hírét.

 

3. RENDEZVÉNYEK

 

3.1. RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE

Belépési díj megfizetése ellenében látogatható rendezvényt csak a Vezetői Bizottság általi

megbízással rendelkező Üzletépítő szervezhet. Rendezvények és képzések díjából nem

keletkezhet profit és az ezekből származó bevételt közvetlenül az üzletre kell

visszaforgatni, magáncélra így képződő többlet nem fordítható.

 

3.2. A RENDEZVÉNYEK KIHIRDETÉSE

A 250 főnél nagyobb létszámú rendezvényeket legalább két héttel előre jelezni kell a

Botanoo.com felé, hogy Üzletépítők felé kihirdetésre kerüljön. Ilyen rendezvények

helyszínének, időpontjának változását, elmaradását a Botanoo.com felé azonnal jelezni

kell.

 

3.3. RÉSZVÉTEL

 

A Botanoo.com rendezvényeken csak Botanoo.com üzlettársak vehetnek részt nézőként,

szervezőként, előadóként vagy bármilyen más aktív szerepben. Más szervezet üzletépítői

vendégként vehetnek részt, amennyiben meghívást kapnak. Rendezvény szervezésére

jogosult Üzletépítő meghívhat nem Botanoo.com üzletépítőt előadónak a Vezetői

Bizottságban résztvevő felsővonalának beleegyezésével.

Az Üzletépítő a rendezvényre pontosan érkezik, házigazdaként viselkedik, és csak

pozitívan, építő jelleggel nyilvánul meg, különösen az üzlettel kapcsolatban. A

mobiltelefonokat és egyéb elektronikai eszközöket kikapcsolva vagy lenémítva tartja a

rendezvény ideje alatt.

Tartózkodik az alkoholfogyasztástól a rendezvény teljes időszaka alatt, nincs alkohol vagy

egyéb tudatmódosító szer befolyása alatt a rendezvényen. Legfeljebb épületen kívül,

másokat nem zavarva dohányzik a rendezvény előtt, szüneteiben illetve után.

Nyilvános beszédeiben tartózkodik egyes üzlettársak illetve üzleti csoportok negatív és

pozitív megkülönböztetésétől, obszcén kifejezések használatától, kerüli a nemre,

bőrszínre, vallásra, politikai hovatartozásra történő utalásokat, és egyéb olyan témákat,

amelyek mások számára elidegenítő, megosztó vagy sértő lehet.

A rendezvényről hang- illetve mozgóképfelvételt készíteni, ezeket, valamint a

rendezvényeken készült fényképeket sokszorosítani illetve másokkal digitális formában

megosztani (pl. e-mail-ben, interneten) csak a Botanoo.com ügyvezető igazgatójának

beleegyezésével lehet.

Az üzlettárs a rendezvényeken illetve üzleti találkozókon a mindenkori üzleti etikettnek

megfelelő öltözékben jelenik meg. Mindenkor kerülendő a sportos öltözet, a sportcipő.

 

3.4. HELYFOGLALÁS

Helyet csak a személyesen általa meghívott vendégeinek (üzlettárs-jelöltjeinek) tart fenn.

 

3.5. A PREZENTÁCIÓ TARTALMA

A bemutatókon csak a Vezetői Bizottság által elfogadott Botanoo.com prezentáció

vetíthető és tartható.

 

4. SZPONZORÁLÁS, REGISZTRÁCIÓ

A Jelölt alaphelyzetben mindig ahhoz regisztrál, aki őt előbb megkereste a lehetőséggel.

Amennyiben egy Jelöltet két vagy több Üzletépítő nagyjából egy időben kereste meg, a

Jelöltnek joga van szabadon eldönteni, kihez regisztrál, kiben bízik, és kivel szeretne

dolgozni.

Jelöltet tudtán kívül vagy beleegyezése nélkül regisztrálni tilos. Etikai vétségnek minősül

Jelöltet indokolatlanul regisztrálni oly módon, hogy az számára előnyt nem biztosít,

különösen azzal a céllal, hogy más számára adott Partner regisztrálása lehetetlenné

váljon.

Prezentáción részt vevő jelöltet egy Üzletépítő a prezentációra meghívta. Ezen időszakon

belül és a rendezvény/prezentáció alatt és utána közvetlenül a jelölttel üzleti célú

kommunikációt másik Üzletépítő csak azzal a céllal folytathat, hogy megerősítse őt a

meghívójához történő beregisztrálásának szándékában.

Már regisztrált partner megváltoztatott adatokkal (pl. más néven) történő átregisztrálása

akár magánszemélyként, akár céges keretek között más szponzorhoz szigorúan tilos.

Egy Üzletépítő egy időben csak egy szponzori ágon regisztrálhat, de természetesen saját

csoportján belül nyithat újabb pozíciókat saját maga számára.

Üzletépítő nem építhet és népszerűsíthet más hálózatot anyagi előnyszerzés céljával, és

nem hívhat meg Üzletépítőt más hálózatba. Ennek megszegése a Botanoo.com-ból

történő automatikus és azonnali kizárást vonja maga után.

 

5. ÜZLETÉPÍTŐI ESZKÖZÖK

Üzletépítő tudomásul veszi, hogy az általa ajánlott lehetőség kizárólag a Botanoo.com –tól

történő vásárlás formájában testesül meg, ahol az Üzletépítő a vásárlása során kerül a

CC Denmark vállalattal szerződéses viszonyba. Minden esetben felhívja Jelöltje figyelmét

az Általános Szerződési Feltételek elolvasásának és elfogadásának fontosságára.

A Botanoo.com tagjai elfogadják, hogy a vállalattól kapott erre szóló írásos engedély

hiányában nem jogosultak saját honlap, elektronikus, nyomtatott vagy más reklámok,

prezentációs és oktató anyagok, ismertetők, stb. készítésére, amelyekben bármilyen, a

CC Denmark, illetve a Botanoo.com által birtokolt és használt nevek, logók, arculati

elemek, domain nevek, képek, grafikák, megnevezések, stb. szerepelnek. Ugyancsak

nem helyezhetnek el semmilyen elektronikus, nyomtatott vagy bármilyen más felületen

reklámot és ismertetőt a Botanoo.com termékeiről, szolgáltatásairól, javadalmazási és

üzleti rendszeréről.

Elfogadják, hogy saját - a Botanoo.com rendszerében szereplő arculati elemektől mentes -

felületeiken sem fogalmazhatnak meg semmi olyan állítást, amely eltér a vállalat hivatalos

irányelveitől, és amely félrevezető és hamis színben tüntetné fel a Botanoo.com

küldetését és működését.

Végezetül elfogadják, hogy a fenti szabályok megszegése esetén a vállalat hivatalos, írásos

úton figyelmeztethet, és ha a jogsértést azután sem szünteti meg, akkor a vállalat

átmenetileg vagy véglegesen felfüggesztheti web irodáját. A problémás esetek tartós

megoldatlansága esetén a vitát a vállalat jogi útra terelheti.